Základné informácie o regulácii

Regulácia
Domáce uhlie
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
16. domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,
Legislatívna lokalizácia bod. 16, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dcf79f63af8228e2ee9b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 306