Základné informácie o regulácii

Regulácia
Energetický mix dodávky elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
35. energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou okrem elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, pre ktorú boli vydané záruky pôvodu podľa osobitného predpisu,
Legislatívna lokalizácia bod. 35, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9e047b644f084d4e7375a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 246