Základné informácie o regulácii

Regulácia
Inteligentný merací systém
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
15. inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu,
Legislatívna lokalizácia bod. 15, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Účastník trhu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d9769f63af8110e2ee8b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 425