Základné informácie o regulácii

Regulácia
Kontrola
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
16. kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv na činnosť podniku, najmä prostredníctvom
16.1. vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,
16.2. práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku,
Legislatívna lokalizácia bod. 16, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Podnik
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d999b644f068ade73732
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 371