Základné informácie o regulácii

Regulácia
Merací bod
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
13. meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,
Legislatívna lokalizácia bod. 13, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Užívateľ sústavy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dc72b644f03a6fe73742
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 272