Základné informácie o regulácii

Regulácia
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
24. meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny určeným meradlom na svorkách generátora inštalovaného v zariadení na výrobu elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 24, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9de789f63af77f6e2eea1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 371