Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nabíjacia stanica
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
31. nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,
Legislatívna lokalizácia bod. 31, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9df999f63af3bb8e2eea7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 290