Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odchýlka účastníka trhu s elektrinou
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
18. odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,
Legislatívna lokalizácia bod. 18, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Účastník trhu s elektrinou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dd53b644f04db0e73746
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 351