Základné informácie o regulácii

Regulácia
Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
21. organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania,
Legislatívna lokalizácia bod. 21, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
Subjekt zúčtovania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9ddc8b644f0edd6e7374a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 302