Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet úpravy
Citácia
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d) práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e) výkon štátnej správy v energetike,
f) výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 1, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Osoba, ktorej práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike
Účastník trhu v energetike
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d5089f63af5e3ee2ee7f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-1


Počet zobrazení: 275