Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prenos elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
2. prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 2, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Členský štát
Odberateľ elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9da08b644f04b80e73734
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 366