Základné informácie o regulácii

Regulácia
Priame vedenie
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
6. priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
6.1. výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,
6.2. výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy,
Legislatívna lokalizácia bod. 6, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Koncový odberateľ elektriny
Odberateľ elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy
Výrobca elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dab2b644f0685ce73738
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 290