Základné informácie o regulácii

Regulácia
Regulačná elektrina
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
17. regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy medzi okamžitou spotrebou a výrobou elektriny v sústave na vymedzenom území,
Legislatívna lokalizácia bod. 17, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dd2cb644f08475e73744
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 316