Základné informácie o regulácii

Regulácia
Regulovaný prístup do sústavy alebo siete
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
10. regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom a za regulované ceny,
Legislatívna lokalizácia bod. 10, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d80f9f63af8267e2ee85
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 381