Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rovnováha medzi ponukou a dopytom elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
23. rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní elektriny bez potreby uskutočnenia opatrení na zníženie spotreby elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 23, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Odberateľ elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9de4ab644f066ece7374c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 385