Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spojovacie vedenie
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
7. spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov,
Legislatívna lokalizácia bod. 7, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Členský štát
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dade9f63aff1c5e2ee93
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 276