Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sústava
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
8. sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy,
Legislatívna lokalizácia bod. 8, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
Prevádzkovateľ priameho vedenia
Vlastník elektrickej prípojky
Výrobca elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9db0b9f63af7660e2ee95
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 297