Základné informácie o regulácii

Regulácia
Typový diagram odberu
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
14. typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania, využívaná na potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania,
Legislatívna lokalizácia bod. 14, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Odberateľ elektriny
Subjekt zúčtovania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dc989f63afd1ebe2ee97
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 356