Základné informácie o regulácii

Regulácia
Územie európskej únie
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
4. územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
Legislatívna lokalizácia bod. 4, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Členský štát Európskej únie
Európska únia
Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d6eb3f7cb12744d6b66d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 359