Základné informácie o regulácii

Regulácia
Územie tretích štátov
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
5. územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
Legislatívna lokalizácia bod. 5, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d7223f7cb1ae30d6b66f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 379