Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vnútorný trh
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
7. vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
Legislatívna lokalizácia bod. 7, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d7963f7cb18cd8d6b671
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 329