Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody zastavenia konania o povolenie zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Citácia
Ak z informácie podľa odseku 9 vyplýva, že navrhovaný poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky nie je oprávnený poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu v Slovenskej republike, úrad zastaví konanie o povolenie podľa osobitného predpisu. Pri kombinácii krytia zodpovednosti za jadrovú škodu spôsobmi podľa § 6 ods. 1 až 3 musí byť podmienka oprávnenosti osoby poskytovať poistenie alebo oprávnenosti osoby poskytovať finančnú zábezpeku splnená pri každom spôsobe krytia zodpovednosti za jadrovú škodu súbežne tak, aby bola splnená podmienka celkového finančného krytia do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0df1afb89c7808abeeb8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-10


Počet zobrazení: 392