Základné informácie o regulácii

Regulácia
Finančná zábezpeka
Citácia
Na účely tohto zákona je
c) finančnou zábezpekou iný druh finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu ako poistenie, ak finančné uspokojenie z takej finančnej zábezpeky a z neho plynúce uspokojenie práv poškodených na náhradu jadrovej škody je rovnaké ako pri poistení,
Legislatívna lokalizácia Písmeno c), Odsek 4, Paragraf 3, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 3)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Poškodený
Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0580afb89c4370abee92
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-3.odsek-4


Počet zobrazení: 305