Základné informácie o regulácii

Regulácia
Jadrové zariadenie
Citácia
Jadrovým zariadením je zariadenie podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 3, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 3)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0503afb89cc132abee8c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-3.odsek-3


Počet zobrazení: 374