Základné informácie o regulácii

Regulácia
Limitácia prenosu zodpovednosti za jadrovú škodu na inú osobu
Citácia
Zodpovednosť za jadrovú škodu nemožno previesť na inú osobu, ak odsek 4 neustanovuje inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Iná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c06acce8903279a1848aa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-3


Počet zobrazení: 361