Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu
Citácia
Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa odseku 1 môže byť zabezpečované v plnom rozsahu poistením alebo v plnom rozsahu finančnou zábezpekou podľa odseku 2, alebo kombináciou poistenia a finančnej zábezpeky, pričom vždy musí byť splnená podmienka celkového krytia zodpovednosti za jadrovú škodu najmenej do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Banka
Pobočka zahraničnej banky
Tuzemská právnická osoba združujúca finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov
Zahraničná právnická osoba združujúca finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov vrátane zahraničných prevádzkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c09dcafb89c419eabeea0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-3


Počet zobrazení: 388