Základné informácie o regulácii

Regulácia
Objektívna lehota pre uloženie pokuty v zmysle § 10 ods. 1 a2 tohto zákona
Citácia
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c1123ce890357541848ea
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-6


Počet zobrazení: 468