Základné informácie o regulácii

Regulácia
Opakované uloženie správnej pokuty
Citácia
Prevádzkovateľovi, ktorý nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorú možno uložiť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c109ece890351211848e2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-3


Počet zobrazení: 394