Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnené účely poskytnutia finančných prostriedkov z poistenia alebo z finančnej zábezpeky a dôvody obmedzenia poskytovania finančných prostriedkov z poistenia
Citácia
Finančné prostriedky poskytnuté z poistenia alebo z finančnej zábezpeky sa poskytnú výlučne na účely náhrady jadrovej škody. Finančné prostriedky poskytnuté z poistenia alebo z finančnej zábezpeky nemožno použiť na náhradu škody vzniknutej na jadrovom zariadení alebo na akomkoľvek majetku nachádzajúcom sa na pozemku tohto jadrového zariadenia, ktorý sa používa alebo sa má používať v súvislosti s týmto jadrovým zariadením, alebo na dopravnom prostriedku, ktorý v čase udalosti prepravoval rádioaktívny materiál, ktorý túto udalosť spôsobil.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0abace890371921848c8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-10


Počet zobrazení: 348