Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitná povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 tohto zákona
Citácia
Ak žiadna oprávnená osoba podľa odseku 5 neposkytne poistenie, prevádzkovateľ musí zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 v celom rozsahu finančnou zábezpekou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 11, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Súvisiace subjekty Poskytovateľ poistenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0adfafb89c0eebabeea4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-11


Počet zobrazení: 331