Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, poskytovateľa poistenia a poskytovateľa finančnej zábezpeky
Citácia
Prevádzkovateľ, poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky sú nezávisle od seba povinní oznamovať úradu podstatné zmeny v poistení alebo podstatné zmeny vo finančnej zábezpeke, najmä ak spočívajú v ukončení príslušnej zmluvy, zmene trvania poistenia alebo trvania finančnej zábezpeky, akejkoľvek zmene limitu poistného plnenia alebo finančnej zábezpeky, podmienkach uvoľnenia alebo výplaty poistného plnenia, alebo iného plnenia z finančnej zábezpeky, zmene spôsobu spoločného ručenia alebo zmene, ktorá má vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy a z iného medzinárodného dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná, a to písomným oznámením najneskôr 15 dní odo dňa účinnosti takej podstatnej zmeny v poistení alebo vo finančnej zábezpeke.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Prevádzkovateľ
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0d1cce8903fd7b1848d2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-3


Počet zobrazení: 370