Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky čiastočnej alebo úplnej liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti nahradiť škodu
Citácia
Prevádzkovateľ sa môže úplne alebo čiastočne zbaviť povinnosti nahradiť škodu, ak preukáže, že jadrová škoda vznikla úplne alebo čiastočne následkom hrubej nedbanlivosti poškodeného vo vzťahu k následkom, obsahu a rozsahu utrpenej škody v dôsledku jeho nedbanlivostného konania alebo opomenutia alebo z konania alebo opomenutia poškodeného s úmyslom spôsobiť jadrovú škodu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Súvisiace subjekty Poškodený
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0799ce890330e01848b4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-9


Počet zobrazení: 411