Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky uznania dopravcu jadrového materiálu za prevádzkovateľa
Citácia
Ak ide o prepravu rádioaktívnych materiálov, je so súhlasom úradu na základe žiadosti dopravcu doloženej súhlasom prevádzkovateľa jadrového zariadenia a na základe zmluvy medzi dopravcom a prevádzkovateľom jadrového zariadenia, z ktorého alebo do ktorého sa prepravujú rádioaktívne materiály, možné považovať dopravcu za prevádzkovateľa s ohľadom na danú prepravu rádioaktívnych materiálov. V takom prípade prevádzkovateľ postupuje podľa medzinárodnej zmluvy. Písomné osvedčenie o krytí zodpovednosti za jadrovú škodu vydané poskytovateľom poistenia alebo poskytovateľom finančnej zábezpeky musí byť dodané prevádzkovateľovi.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Povinnosť
Vymedzenie
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Dopravca
Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Prevádzkovateľ
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c06cece8903070d1848ac
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-4


Počet zobrazení: 349