Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poistenie
Citácia
Na účely tohto zákona je
b) poistením finančné krytie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu vykonávané oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu (ďalej len „poskytovateľ poistenia“) a pri splnení ďalších podmienok ustanovených týmto zákonom,
Legislatívna lokalizácia Písmeno b), Odsek 4, Paragraf 3, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 3)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ poistenia
Prevádzkovateľ
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Osoba oprávnená podľa osobitného predpisu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0562afb89c8176abee90
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-3.odsek-4


Počet zobrazení: 405