Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty ako príjem Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení
Citácia
Pokuty sú príjmom Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Národný jadrový fond
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c10d3ce890368dc1848e4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-5


Počet zobrazení: 298