Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu
Citácia
Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy zo zodpovednosti za jadrovú škodu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu (Paragraf 12)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c11c2afb89c0226abeec5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-12


Počet zobrazení: 367