Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
Citácia
Vo veciach občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu sa použijú ustanovenia čl. I ods. 1 písm. a), b), d) až i), k) bodov i), l), čl. II ods. 1 až 6, čl. III, čl. IV ods. 1, 4 a 7, čl. V ods. 2 až 4, čl. VI ods. 2, čl. VII ods. 2 až 4, čl. IX ods. 2, čl. X, čl. XI ods. 1 a 3, čl. XII ods. 1 písm. a) a ods. 3, čl. XIV a čl. XVI Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (ďalej len „medzinárodná zmluva“).
Legislatívna lokalizácia Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Pôsobnosť Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0452afb89c5758abee88
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-2


Počet zobrazení: 408