Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní v súvislosti s konaním o uložení pokuty
Citácia
Na konanie úradu o uložení pokuty podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c1178afb89cc17cabeec2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-10


Počet zobrazení: 362