Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky
Citácia
Ak si oznamovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 3 nesplní poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, úrad zašle písomný podnet Národnej banke Slovenska na začatie konania o uloženie sankcie podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Národná banka Slovenska
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c113bce890376f71848ec
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-8


Počet zobrazení: 366