Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinné limity poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu
Citácia
Poistenie musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 aj vzhľadom na nároky, ktoré budú uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti. Zabezpečenie finančnou zábezpekou do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 musí v deň jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda, trvať a musí z nej byť možné uspokojiť nároky uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0a56afb89c2a64abeea2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-7


Počet zobrazení: 345