Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť Národnej banky Slovenska vydať informáciu podľa § 8 ods. 6 a príslušná lehota
Citácia
Národná banka Slovenska je na požiadanie úradu podľa odseku 6 povinná vydať informáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti úradu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národná banka Slovenska
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0dd1afb89c6bbfabeeb6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-9


Počet zobrazení: 383