Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti
Citácia
Prevádzkovateľ je povinný kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 poistením alebo finančnou zábezpekou. Na finančnú zábezpeku nemôžu byť použité verejné prostriedky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c09b5afb89c5606abee9d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-1


Počet zobrazení: 344