Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti s konaním o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu
Citácia
Úrad je povinný v konaní o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu pri posudzovaní dokladu o krytí zodpovednosti za jadrovú škodu vyžiadať si od Národnej banky Slovenska informáciu o oprávnenosti navrhovanej osoby, označenej ako poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky, také poistenie alebo finančnú zábezpeku poskytovať.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Nepriama povinnoť Národná banka Slovenska
Súvisiace subjekty Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0d82ce8903814a1848d8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-6


Počet zobrazení: 359