Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť žiadateľa o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu
Citácia
Žiadateľ o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu je povinný úradu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu v konaní o vydanie povolenia vo forme a spôsobom ustanoveným podľa osobitného predpisu. Z tohto dokladu musí byť zrejmé, že poistná zmluva bude účinná alebo finančné zabezpečenie bude účinné najneskôr ku dňu právoplatnosti povolenia a bude kryť zodpovednosť za jadrovú škodu v limitoch zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a spôsobmi krytia podľa odseku 6.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Žiadateľ o povolenie
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0cf3ce8903750a1848cf
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-1


Počet zobrazení: 355