Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti Okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s oznámením podľa § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona
Citácia
Okresný úrad v sídle kraja je povinný oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 bezodkladne rozoslať do miest a obcí patriacich do územného obvodu kraja. Obce a mestá sú povinné na úradnej tabuli vyvesiť toto oznámenie a uverejniť ho aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Mesto patriace do územného obvodu kraja
Obec patriaca do územného obvodu kraja
Okresný úrad v sídle kraja
Nepriame právo Mesto patriace do územného obvodu kraja
Obec patriaca do územného obvodu kraja
Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0ff9ce89030ac61848dc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-9.odsek-4


Počet zobrazení: 423