Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti poškodeného pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody
Citácia
Poškodený je povinný pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody preukázať vznik a rozsah jadrovej škody a príčinnú súvislosť medzi jadrovou udalosťou a jadrovou škodou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poškodený
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0b71afb89c4594abeea8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-2


Počet zobrazení: 320