Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti poskytovateľa finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľa v prípade, ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou v zmysle § 6 ods. 2 tohto zákona
Citácia
Ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou podľa odseku 2, poskytovateľ finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľ musí byť schopný poskytnúť finančné zabezpečenie a porovnateľné činnosti vyžadované pri nahlasovaní a registrácii jadrových škôd, obhliadaní a určovaní rozsahu jadrovej škody, včasnosti uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody a vyplácaní odškodnenia za jadrové škody v takom rozsahu, v akom ich poskytuje poskytovateľ poistenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Prevádzkovateľ
Súvisiace subjekty Poskytovateľ poistenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c09f6ce890373711848be
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-4


Počet zobrazení: 357