Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak bol ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu
Citácia
Ak je ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť nasledujúce finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu tak, aby krytie zodpovednosti za jadrovú škodu bolo nepretržité podľa tohto zákona a túto skutočnosť preukázať úradu do 15 dní odo dňa účinnosti zmeny.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0d3ece89035ccf1848d4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-4


Počet zobrazení: 340