Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky po tom, ako sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov
Citácia
Úrad je povinný najneskôr do 24 hodín od času, keď sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov, uviesť na svojom webovom sídle a vo verejných oznamovacích prostriedkoch oznámenie o vzniku jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov, o dátume a mieste vzniku nehody alebo havárie. Úrad bezodkladne doručí písomné oznámenie o vzniku jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov a o tom, kto bol prevádzkovateľ pri preprave rádioaktívnych materiálov všetkým okresným úradom v sídle kraja.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Nepriame právo Okresný úrad v sídle kraja
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0fb7afb89c4189abeebc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-9.odsek-2


Počet zobrazení: 327