Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v prípade, ak bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia
Citácia
Úrad je povinný najneskôr do 24 hodín od času, keď sa od prevádzkovateľa dozvedel, že bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia, uviesť na svojom webovom sídle a vo verejných oznamovacích prostriedkoch oznámenie o vzniku jadrovej udalosti na jadrovom zariadení, o dátume vzniku jadrovej udalosti a na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť. Úrad bezodkladne doručí písomné oznámenie o vzniku jadrovej udalosti a o tom, na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť a o prevádzkovateľovi tohto jadrového zariadenia všetkým okresným úradom v sídle kraja.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Nepriame právo Okresný úrad v sídle kraja
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0fafafb89c3c74abeebb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-9.odsek-1


Počet zobrazení: 349